Károlyi-Berchtold kastély infrastrukturális fejlesztése – EFOP-4.1.7-16

Alapadatok
Pályázó neve: ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: A közösségi élet központjául szolgáló Károlyi-Berchtold kastély infrastrukturális fejlesztése a képzési, közművelődési szolgáltatások bővítése, megújítása érdekében
OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-4.1.7-16 – A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Csongrád
Projekt helyszíne (település): Árpádhalom
Megítélt összeg: 19 868 829 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.12
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra (alapfokú és általános középfokú oktatás), Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Oktatás, Vissza nem térítendő támogatás
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,99995 – ERFA
Projekt összköltség: 19 926 204 .- HUF

 

  

Megvalósítás kezdete: 2018.01.01.

Megvalósítás vége:2019.05.31

Az Önkormányzat célja, hogy a községben élő emberek találják meg a településen biztonságos és színvonalas otthonukat, a szociális ellátások, az oktatás, a kultúra, a közművelődés, valamint a sport területén felmerülő igényeik kielégítésének lehetőségeit. Ennek érdekében fokozatosan fejleszti a kötelező és önkéntesen vállalt közfeladatok és közszolgáltatások minőségét és infrastrukturális hátterét. A közművelődéssel kapcsolatos feladatokat a Művelődési Ház és Könyvtár látja el, amely intézmény a település központjában lévő Károlyi-Berchtold kastélyban működik. A kulturális örökséget megtestesítő kastély most is a települési, térségi oktatási, kulturális és közösségi élet színtere, központja. Az Önkormányzat 2016-ban úgy döntött, hogy igény és szükségletfelmérést végez a közművelődési, nem formális oktatási, kulturális igények területén. Ehhez a munkához a NMI mentoráló segítségét is igénybe vette. A felmérésből kiderült, hogy most is nagyon szívesen vesz részt a település apraja-nagyja a rendezvényeken, programokon, szakkörökön, szabadidős és sport tevékenységeken. Igény van arra, hogy ezen rendezvények, szakkörök mind témájukban, mind részt vevői számban bővüljenek, felszereltség és infrastrukturális háttér tekintetében fejlesztésre kerüljenek. Nagyon nagy szükség van a komolyabb tanfolyamok megtartására, pl. autósiskola, nyelvtanfolyam, számítógépes tanfolyam, amelyre eddig eszközökkel felszerelt tanterem hiányában nem volt, vagy nem megfelelően volt lehetőség. Rövid távú cél: a település fejlesztési stratégiájához illeszkedve a község közművelődési, közösségi és kulturális életének helyszínt adó Művelődési Ház és Könyvtár infrastrukturális fejlesztése révén az egész életen át tartó tanulást, képzést, közművelődést támogató települési és térségi szolgáltatások bővítése, fejlesztése. Hosszú távú cél: a formális és nem formális tanulás révén esélyteremtés, foglalkoztatási helyzet javítása, a foglalkozások, értékes közösségi programok által az életminőség emelése, , a közösség megtartó és összetartó erejének növelése, az identitás tudat fejlesztés, mindezzel népességmegtartás (főként a fiatalok körében), területi felzárkózás. Célcsoportok: Felhasználói oldalról a projekt közvetlen célcsoportjai: – azok a helyi és a környező településeken élő gyermekek (kiemelve a sajátos nevelési igényű tanulókat) és felnőttek, akik eddig is rendszeresen jártak a szakkörökre, tanfolyamokra, egyéb foglalkozásokra, illetve a könyvtárba beiratkozott olvasók. Összesen kb. 200 fő – azon helyi és térségi lakosok, akik érdeklődését felkeltik az infrastrukturális feltételekkel fejlesztett meglévő és kialakításra kerülő új tanfolyamok, foglalkozások, szolgáltatások. A helyi lakosok teljes száma 523 fő, a környező kisebb települések lakosainak száma több ezer fő. Felhasználói oldalról közvetett célcsoportok: – a településen és környékén működő, valamint az ide települni szándékozó vállalkozások, intézmények (pl. az önkormányzat ipari-logisztikai területet kíván kialakítani, bentlakásos szociális intézményt létrehozni), akiknek igényük van a jobban képzett (pl. digitálisan felkészült, nyelvismerettel, pénzügyi-vállalkozási ismeretekkel rendelkező), széles látókörű, fejlett közösségi és együttműködési attitűdökkel bíró dolgozókra. Ellátói oldalról közvetlen célcsoport: ? az intézmény dolgozói, a kulturális közmunkások, valamint a munkában, tanfolyamok, programok szervezésében részt vevő önkéntesek (számuk 10-15 fő). A projekt outputjai, eredményei, hatása: Akadálymentes módon 3 db terem, egy táncterem, egy számítógépes tanterem és egy kézműves terem kerül kialakításra. A táncteremhez öltözők és mosdó is készülnek. A táncteremben egyéb sportfoglalkozások, színművészeti próbák és tornaórák is megtarthatók lesznek. A másik két terem nemcsak számítógépes oktatásnak és kézműves foglalkozásoknak, hanem egyéb tanfolyamoknak, képzéseknek is kiváló helyszínéül fog szolgálni. A táncterem és oktató termekhez bútorok, tükrök, a kézműves szakkörökhöz szükséges kreatív eszközök, szerszámok, felszerelések, valamint számítógépes tanfolyamhoz informatikai eszközök kerülnek beszerzésre. A megújított, megfelelő nagyságú, akadálymentesített épületrészben, valamint a korszerű, hiánypótló eszközöknek köszönhetően sokkal hatékonyabban, magasabb színvonalon és nagyobb volumenben (több résztvevő, többféle foglalkozás) lehet a képzési, köznevelési, közművelődési munkát végezni. A fejlesztés hatására javul a lakosság képzettségi szintje, digitális és szociális kompetenciái, kezdeményező készsége, kulturális tudatossága, összetartó és megtartó ereje, lehetőséget ad a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózására. Összességében a térségben élők foglalkoztatási helyzetének, életszínvonalának, életminőségének javítását eredményezi. A Szakmai terv vizsgálatai bizonyítják, hogy a fejlesztési elképzelései szakmailag, műszakilag és pénzügyileg egyaránt megvalósíthatók, illetve hosszú távon fenntarthatók.

Oldalak