Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete Az alanyi jogú juttatásokról

Posted on április 30, 2015 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya Árpádhalom község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező:

a) nappali tagozatos, iskolarendszerű képzésben részt vevő általános és középiskolai tanulókra,

b) saját jogú öregségi nyugellátásban részesülő nyugdíjasokra,

c) életvitelszerűen a községben lakó újszülött gyermekekre.

terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül 3.000,- Ft/fő összegű iskolakezdési támogatást nyújt az Árpádhalom községben állandó lakóhellyel rendelkező, általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló személy részére.

(2) A Képviselő-testület hivatalból, egyedi határozat hozatala nélkül részesíti iskolakezdési támogatásban a jogosultat.

(3) Az Arany János Általános Művelődési Központ Általános Iskola Árpádhalmi Tagintézményben tanulói jogviszonyban állókról a tagintézmény-vezető adatszolgáltatást teljesít az önkormányzat részére minden év július 31-ig.

(4) Azon jogosultak, akik nem az Arany János Általános Művelődési Központ Általános Iskola Árpádhalmi Tagintézmény tanulói, valamint a középiskola nappali tagozatán tanuló jogosultak kötelesek bemutatni az oktatási intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a tanulói jogviszony az igénylés benyújtásakor fennáll.

(5) Az iskolakezdési támogatás a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Árpádhalmi Kirendeltségén, az önkormányzat házipénztárából utalvány formájában vehető fel minden év augusztus 15. és szeptember 15. között.

(6)A (4) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

3. §

(1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül az Árpádhalom községben állandó lakóhellyel rendelkező, 62 év feletti személyek részére természetbeni juttatásként 1.000,- Ft értékű élelmiszercsomagot biztosít.

(2) A Képviselő-testület hivatalból, egyedi határozat hozatala nélkül részesíti élelmiszercsomagban a jogosultat.

(3) A Képviselő-testület tagjai gondoskodnak az élelmiszercsomagok jogosultak részére történő átadásáról.

4. §

(1) A Képviselő-testület egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Árpádhalom községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben lakó újszülött gyermeket. Ikerszülés esetén az újszülött gyermekek támogatása külön-külön történik.

(2) A támogatás mértéke újszülött gyermekenként 50.000,- Ft.

(3) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 90 napon belül kell benyújtani a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Árpádhalmi Kirendeltségén. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemnek teljes egészében helyt adó határozat meghozatalát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza. A határozatból mellőzhető az indokolás és jogorvoslatról szóló tájékoztatás.

(4) A támogatás az újszülött gyermek törvényes képviselője részére kerül átadásra a Képviselő-testület által meghatározott időpontban, évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között. A támogatást a polgármester adja át.

5. §

Az e rendelet alapján megállapított és folyósított támogatás fedezetére Árpádhalom Község Önkormányzata az éves költségvetésében előirányzatot biztosít.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és 2015. december 31. napján hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetését követően az Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete és az Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (IX.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

            Szarka Attila                                                                dr. Vida Bernadett

            polgármester                                                                           jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2015. április 30.

dr. Vida Bernadett

jegyző