Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015 (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Posted on december 16, 2015 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Ör 2. §-a  (1)-(4), (7)bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

  1. 133 727 ezer forint költségvetési bevétellel
  2. 133 272 ezer forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2)   Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

a)         Működési bevételek:                                                                 6 719 ezer forint;

b)        Közhatalmi bevételek:                                                            32 100 ezer forint;

c)         Önkormányzatok működési támogatásai:                               14 661 ezer forint;

d)        Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          36 450 ezer forint;

e)         Felhalmozási bevételek:                                                            2 500 ezer forint;

e)         Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:              0 ezer forint;

f)         Finanszírozási műveletek bevétele:                                         13 098 ezer forint;

g)        Maradványfelhasználás                                                           28 199 ezer forint,

h)        Költségvetési bevételek összesen:                                        133 727 ezer forint.

(3)  Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

a)         Személyi juttatások:                                                                41 004 ezer forint;

b)        Munkaadói járulék:                                                                   7 504 ezer forint;

c)         Dologi kiadások:                                                                     35 044 ezer forint;

d)        Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    3 667 ezer forint;

e)         Egyéb működési célú kiadások:                                                6 886 ezer forint;

f)         Működési költségvetés:                                                        94 105 ezer forint;

f)         Beruházások:                                                                           32 062 ezer forint;

g)        Felújítások:                                                                                     88 ezer forint;

h)        Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  0 ezer forint;

i)         Fejlesztési finanszírozási kiadás:                                               7 472 ezer forint;

i)         Felhalmozási költségvetés:                                                   39 622 ezer forint;

j)         Költségvetési kiadások összesen:                                       133 727 ezer forint.

(4)   A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 28 199 ezer forintban állapítja meg.

(7) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

a) bevételi főösszegét                        133 727 ezer forintban

b) kiadási főösszegét                        133 727 ezer forintban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § A Rendelet 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 számú mellékletének helyében e rendelet 1, 2, 3,4, 8, 9, 10 számú melléklete lép.

3. § E rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Szarka Attila                                                                                                   dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                                             jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Árpádhalom, 2015. december 16.

dr. Vida Bernadett

jegyző