Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (X.29.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Árpádhalom Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. § (1) bekezdésében jelölt földterületek földhasználóira és tulajdonosaira, akár természetes személyek, akár jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek.

A mezei őrszolgálat

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.

(2) A mezei őrszolgálati feladatokat az Önkormányzat legfeljebb 3 fő mezőőr alkalmazásával látja el.

(3) A mezőőr foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony alapján történik, a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) A mezei őrszolgálat, illetve az mezőőr feladatait a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 20-23. §-ban foglaltak, valamint a polgármester utasítása szerint látja el.

A mezőőri járulék

3. §

(1) A mezőőri járulék mértéke

a) aranykoronánként 190,- Ft

b) iparűzési adót fizetők esetében az a) pont szerint számított összeg és a tárgyévet megelőző naptári évben befizetett iparűzési adó különbözete

c) évi 600.000,- Ft bevételt meg nem haladó őstermelő esetében aranykoronánként 20,- Ft.

(2) A mezőőri járulékot minden év szeptember 15-ig kell megfizetni az Önkormányzat erre a célra megnyitott költségvetési számlájára.

(3) A mezőőri járulék megfizetésére a földhasználó köteles. Amennyiben a földhasználó ismeretlen, a tulajdonos köteles a mezőőri járulékot megfizetni.

(4) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett földhasználatra vonatkozó nyilatkozata alapján történik.

(5) Amennyiben az ingatlannak több használója/tulajdonosa van, a használati/tulajdoni arány szerint kell a járulékot megfizetni.

(6) Mentes a járulékfizetés alól a Magyar Állam és a helyi önkormányzat.

(7) Járulékköteles valamennyi ingatlan, annak tényleges hasznosításától függetlenül.

(8) A járulékfizetési kötelezettség a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik, és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik. E változások bejelentése az érintett földhasználók/tulajdonosok kötelezettsége.

(9) A földhasználó köteles legelőször 2019. június 30-ig, minden változást követően pedig adott év június 30-ig bevallást benyújtani.

(10) A jegyző határozatban állapítja meg a fizetendő mezőőri járulék összegét.

Záró rendelkezések

4. §

  1. E rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba.
  2. E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról szóló Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete

            Szarka Attila                                                                dr. Vida Bernadett

            polgármester                                                                           jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2018. október 29.

dr. Vida Bernadett

 jegyző