Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 (I.24.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Posted on január 15, 2014 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1)     A rendelet hatálya kiterjed Árpádhalom Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre.

(2)     Az önkormányzat költségvetési szerve az Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: intézmény).

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

(1)     A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2014. évi költségvetését:

         a)         91 348 ezer forint költségvetési bevétellel,

         b)       100 060 ezer forint költségvetési kiadással,

         c)           8 712 ezer forint költségvetési hiánnyal

         állapítja meg.

(2)     Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

         a)       Működési bevételek:                                                     3 130 ezer forint;

         b)       Közhatalmi bevételek:                                                 27 200 ezer forint;

         c)       Önkormányzatok működési támogatásai:                        34 156 ezer forint;

         d)       Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        24 241 ezer forint;

         e)       Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     2 621 ezer forint;

         f)         Költségvetési bevételek összesen:                            91 348 ezer forint.

(3)     Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

         a)       Személyi juttatások:                                                   41 532 ezer forint;

         b)       Munkaadói járulék:                                                       8 409 ezer forint;

         c)       Dologi kiadások:                                                         34 134 ezer forint;

         d)       Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          8 323 ezer forint;

         e)       Egyéb működési célú kiadások:                                       2 991 ezer forint;

         f)         Működési költségvetés:                                               95 389 ezer forint;

         f)       Beruházások:                                                              1 050 ezer forint;

         g)       Felújítások:                                                                 1 000 ezer forint;

         h)       Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                    2 621 ezer forint;

         i)        Felhalmozási költségvetés:                                           4 671 ezer forint;

         j)       Költségvetési kiadások összesen:                           100 060 ezer forint.

(4)     A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványának összegét 13 140 ezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési hiányt a pénzmaradvánnyal finanszírozza az alábbiak szerint:

         a)       Működési célú költségvetési hiány:                               6 662 ezer forint;

         b)       Felhalmozási célú költségvetési hiány:                           2 050 ezer forint;

         c)       Általános tartalék:                                                    4 428 ezer forint.

(5)     A Képviselő-testület az önkormányzat folyószámlahitel keretét (a továbbiakban: likviditási hitel) 2014. december 31-ig 4 000 ezer forintban határozza meg.

(6)     A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

         a) bevételi főösszegét                  104 488 ezer forintban;

            b) kiadási főösszegét          104 488 ezer forintban

            állapítja meg.

(7)               Az önkormányzat és intézménye bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

3. §

(1)     A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát 12 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 23 főben állapítja meg.

(2)     Az Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon Napköziotthonos Óvodánál foglalkoztatott óvodavezető részére – amennyiben utazásra jogosító bérlet vagy menetjegy alapján térítésben nem részesül – saját tulajdonú gépjárművel történő munkába járás esetén a munkában töltött napokra a munkahely és lakóhely között közforgalmú úton mért távolság alapján – oda-vissza számolva – 9,- Ft/km költségtérítés fizetendő a 2014. évben.

(3)     Az önkormányzat és intézménye 2014. évi létszám-előirányzatának részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

(1)     Az önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2)     Az önkormányzat és intézménye 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3)     A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2014. évi közvetett támogatási előirányzatát   ezer forintban állapítja meg, részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(4)     A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 1/5. számú melléklet szerint határozza meg.

(5)     Az önkormányzatnak nincs Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulása.

(6)     Az önkormányzat és intézménye bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban, valamint az éves létszámkeretét a rendelet 1.1. – 1.4. és 2.1.-2.4. számú mellékletei tartalmazzák.

(7)     A képviselő-testület a gyermekétkeztetés kivételével a közétkeztetés nyersanyag-normáját 334,- Ft-ban határozza meg.

(8) A Képviselő-testület a közművelődési támogatás alapjául 100.000,- Ft saját forrást biztosít a 2014. évre, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014.évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet 7. §-a alapján.

(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a 2014. évre 170.000,- Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1)     Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a számlavezető pénzintézetnél pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.

(2)     Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)     A költségvetési többlet (1) bekezdéstől eltérő felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

6. §

(1)     Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2)     A likviditási hitel felvételével kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a 2. § (5) bekezdésében meghatározott mértékig a polgármesterre ruházza át, ezen összeg feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3)     A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles testületi ülésen tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

7. §

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az előirányzatok közötti átcsoportosítást – az érdekeltekkel egyeztetve – hajtson végre 500.000,- Ft összeghatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. §

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2008. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50 000,- Ft alatti követelések törlésre kerüljenek.

9. §

Árpádhalom Község Önkormányzatának és intézményének a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek, valamint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

10. §

  1. Az intézmény rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
  2. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az intézményfinanszírozás növekedését, hanem azt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.
  3. Az intézmény pénzellátásáról az önkormányzat a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
  4. A költségvetési szerv évközi előirányzat-módosításairól a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Árpádhalomi Kirendeltsége a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

11. §

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

12. §

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő soros testületi ülésen módosítja költségvetését.

4. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

         ( Szarka Attila )                                              ( dr. Mészáros Erzsébet )

           polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2014. január 24-én.

    ( dr. Mészáros Erzsébet )

                  jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet 25.5 KB
6. számú melléklet 29 KB
1.3. számú melléklet 21 KB
1.5. számú melléklet 21.5 KB
2.1.-2.2. számú melléklet 29.5 KB
2.3. számú melléklet 23 KB
2.4. számú melléklet 22.5 KB
7. számú melléklet 10.5 KB
5.sz. melléklet 35 KB
1. sz. melléklet 32.5 KB
2. sz. melléklet 35 KB
4. sz. melléklet 32 KB
1.1. sz. melléklet 39 KB
1.2. sz. melléklet 27.5 KB
1.4. sz. melléklet 51.5 KB