Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkormányzata Polgármestere 1)2021.( II.15.)Ö. rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Posted on február 17, 2021 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottakat, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, – a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Első rész

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Árpádhalom Község Önkormányzata 1 cím 1-21 alcím,
  • önállóan működő költségvetési szervek: Árpádhalom Községi Konyha 2. cím 1-5-ig alcím; Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda 3. cím 1-4-ig alcím;

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Második rész

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után

a) kiadási főösszegét 407.086 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 407.086 ezer forintban állapítja meg.

 A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2021. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezés e Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:Ebből: 126.545
személyi jellegű kiadások: 66.144
szociális hozzájárulási adó:   9.036
dologi jellegű kiadások: 51.365
  Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:Ebből: 41.252
 Intézményi támogatás: 30.252
                    Egyéb szervek támogatása:        500
Önkormányzat által folyósított ellátások: 1.800         
Társulásnak pe átadás        7.500
Normatíva visszafizetés 1.200

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 221.541 ezer forint.

                          Megnevezés e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:Ebből: 221.541
Intézményi beruházások:             110.305
Felújítási kiadások 111.236

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. számú melléklet rögzíti.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

  • 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
  • 38 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Harmadik rész

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként két alkalommal – adott év november 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2021. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) A felhalmozási hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület saját hatáskörben végzi.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021.01.01-től 53.700.- Ft-ban fogadja el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményekre vonatkozó szabályok

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 90 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente kétszer – adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

Negyedik rész

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Árpádhalom, 2021. február 11.

.

Vágó Miklós Béla                                                                             Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve:

Árpádhalom , 2021. február 15.                                                           Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                            jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről,

2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről forrásonként,

3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §-ához az önkormányzat költségvetési szervei – címenkénti – 2021 évi tervezett bevételeiről forrásonként,

4. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,

5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdéséhez, 8 §-ához, 9 §-ához, az önkormányzat költségvetési szervei – címenkénti – 2021. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, bevételeiről

6. számú melléklet a költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdéséhez, a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről,

7. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához az önkormányzat 2021. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban,

8. számú melléklet a költségvetési rendelet 21. §-ához, az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási terve,

9. számú melléklet az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek alakulását bemutató külön mérleg (gördülő költségvetés )

10. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait  mutatja kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában

11. számú melléklet Középtávú terv

Csatolmányok

Megnevezés méret
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 5.84 MB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 13.59 KB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 45 KB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 75 KB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 32 KB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 31.5 KB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 33 KB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 38 KB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 40 KB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 43 KB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 30 KB
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkor 51 KB