Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2020.(IX.25.) Önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Posted on január 24, 2021 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2020.(IX.25.) Önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi Önkormányzatairól

13. §. (1) bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről a következő rendeletet alkotja

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Árpádhalom Község közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – a továbbiakban: Szt. – és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban Gyvt. – hatálya alá tartozó személyekre.

 A hatáskör gyakorlásának szabályai

2. §

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben az IV. fejezet 19.§-ban meghatározott jogosult dönteni.

 Általános eljárási rendelkezések

3. §

(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzatai Hivatal Árpádhalmi Kirendeltségén – a továbbiakban Hivatal – terjeszthető elő személyesen.

(2) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(3) A 6. §-ban foglalt ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a Hivatalt.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelésére – az Szt. 17.§-ában foglaltak szerint – a hatáskört gyakorló jogosult.

II. Fejezet

 Pénzbeli, természetbeni települési támogatások

Rendkívüli települési támogatás

4. §

Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli és természetbeni ellátásként

 1. települési támogatás
 2. rendkívüli települési támogatás

állapítható meg.

5. §

1.) Települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

b) gyógyszer-kiadások viseléséhez

2.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás az alábbi költségek kifizetésére nyújthatók:

a) villanyáram díj

b) víz- és csatornadíj

c) szemétszállítás díj

e) gázdíj

f) egyéb tüzelő vásárlás

3.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át ( 57.000.-Ft), a gyermekét egyedül nevelők esetében az öregségi nyugdíj 300%-át (85.500.-Ft)

4.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 6 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000,.Ft/hó-5.000 Ft/hó között  állapítható meg, a fizetendő összegtől függően.

5.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a befizetést igazoló bizonylatot be kell mutatni.

6.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft)

7.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 4 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000.-Ft/hó-5.000 Ft/ hó között állapítható meg, az orvos által igazolt gyógyszerek kiváltásához. Közgyógyellátásra jogosult személy nem igényelheti a gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást.

8.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a gyógyszertári nyugtát be kell mutatni.

9.) A települési támogatás évente egyszer igényelhető. Azon személyek támogatási igénye elutasítható, aki az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

6.§

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) élelmiszerre,

b) ruhaneműre,

c) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,

d) tüzelőre,

e) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre

f) tanév kezdéshez

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.-Ft)

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft)

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

 A támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől 30 napon belül lehet előterjeszteni, a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, az eltemettető családjának jövedelemigazolásait.

(4) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, tüzelőre.

Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére háztartásonként 3.000 – 10.000.- Ft között.

Háztartásonként legfeljebb 7.000.-Ft értékű tartós élelmiszer biztosítható.

Háztartásonként legfeljebb 3 q tűzifa biztosítható.

(5) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el kell számoltatni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb segélykérelmét el lehet utasítani.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként, gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft)

(7) Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek, illetve egyedül élő kérelmező esetén egy személynek naptári évente legfeljebb kettő alkalommal nyújtható.

(8) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege – a temetkezési szolgáltatók által kimutatott költségek figyelembe vételével – egyszeri 15.000 Ft.

(9 ) A (2)-(3), valamint (8) bekezdésben meghatározottaktól méltánylást érdemlő esetekben el lehet térni, különösen:

a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,

b) nagyobb összegű, váratlan, vagy nem tervezhető, és önhibán kívüli kiadások

c) elemi károsultság,

d) baleset,

e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás.

(10) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező, illetve a családja nem részesül települési támogatás keretében lakhatást célzó támogatásban.

(11) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha kérelmező nem részesül települési támogatás keretében gyógyszer támogatásban.

 Köztemetés

7. §

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ( továbbiakban Szt.) 48.§-ában szabályozott köztemetés ügyben a polgármester jár el.

 Gyermekszületési támogatás

8. §

(1) A polgármester gyermekszületési támogatást állapít meg a legalább két éve Árpádhalmi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Árpádhalmán élő családnak – ha legalább a szülők egyikére fennáll a követelmény -, egyedül álló szülőnek, aki gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal igazolja.

(2) A támogatás összege gyermekenként 50.000.- Ft.

(3) A polgármester gyermekszületési támogatást a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása után hivatalból, kérelem benyújtását követően állapítja meg az aktuális évben született gyermekek szülei számára.

(4) Gyermekszületési támogatás nem állapítható meg annak a családnak, egyedül álló szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba vették.

(5) A támogatás évente egy alkalommal (jellemzően december hónapban) kerül átadásra ünnepélyes keretek között.

(6) Az a szülő, aki az átadást követő 90 napon belül nem igényli a támogatást, a továbbiakban a támogatásra nem jogosult.

III. Fejezet

 Szociális szolgáltatások

9. §

(1)Árpádhalom Község Önkormányzata alapszolgáltatás keretében az alábbi ellátásokat biztosítja alapellátás és szakosított ellátás keretében:

 1. étkeztetés
 2. házi segítségnyújtás
 3. családsegítés
 4. falugondnoki szolgálat.

(2) A polgármester külön eljárás – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – nélkül köteles ellátást nyújtani családsegítés, falugondnoki szolgálat szolgáltatásai esetén. Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani, ha a kérelmező életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető, és másként el nem hárítható élethelyzetbe került.

(3) Külön eljárás keretében – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás biztosítható.

(4) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj csökkenthető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy jövedelme nem éri el a személyi térítési díj összegét, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(5) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj elengedhető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy sem vagyonnal, sem jövedelemmel nem rendelkezik, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(6) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről a szolgáltatásért felelős dönt a személyes gondoskodást igénybe vevő személy kérelme alapján. A polgármester a döntését az Szt. 119/C. § szerinti jövedelemvizsgálat alapján hozza meg.

Az Önkormányzat a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás formákat biztosítja:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • családsegítés
 • falugondnoki szolgálat.

Az Önkormányzata ezen szociális alapszolgáltatásokat a  kötött megállapodás alapján látja el.

Étkeztetés

10. §

(1) A szociálisan rászorultak étkeztetése az Árpádhalom Községi Konyha útján történik.

(2)Szociálisan rászorult, [Szt. 62. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján]

 1. életkoránál fogva, aki a 65. életévét betöltötte;
 2. tartós, vagy átmeneti jelleggel fennálló olyan betegsége van, amely a mozgási képesség elnehezülésével jár (mozgása súlyosan nehezített, vagy mozgásra képtelen);
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg, és rendszeres pszichiátriai gondozásban részesül, vagy szenvedélybeteg és rendszeres addiktológiai gondozásban vesz rész, feltéve, ha nincs eltartásra köteles közeli hozzátartozója;
 4. hajléktalan.

feltéve, hogy a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

(3) A fennálló betegségekről, a mozgási képesség elnehezüléséről, pszichiátriai, addiktológiai gondozás tényéről orvosi igazolást kell csatolni.

(4) A szociális étkeztetés térítési díját az Önkormányzata e rendelet 2. számú mellékeltében határozza meg, az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja a normatív hozzájárulás összegével csökkentett önköltség egy ellátottra jutó napi összegének (a továbbiakban: élelmezési térítés).

Házi segítségnyújtás

11. §

A Szt. 86. §. (1) bekezdés c pontjában meghatározottak alapján kötelező feladatként látja el a feladatot az Önkormányzatán keresztül. A házi segítségnyújtás óradíját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Családsegítés

12. §

(1) Árpádhalom Község Önkormányzata a családsegítést a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A családsegítés ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

Falugondnoki Szolgáltatás

13.§

(1) A falugondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(2) A Falugondnoki Szolgálat közreműködik a szociális étkeztetés biztosításában, így különösen a készétel szállításában. Feladata közé tartozik még:

 • egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így különösen: gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás, ha másképpen nem megoldható
 • a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között
 • az önkormányzat és intézményei kulturális, sport, szabadidős és egyéb rendezvényre szállítás
 • lakossági szolgáltatások: bevásárlás, háztartási gépek javításának intézése, táp-, termény beszerzés, stb.

Térítési díjak

14. §

A térítési díjjal kapcsolatban az Szt. 114. § – 119/B §-aiban foglaltakat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

IV. Fejezet

 Eljárási szabályok

15. §

(1) Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendkívüli települési támogatás megállapítását krízishelyzet esetén, valamint a köztemetés megállapítását a polgármester hatáskörébe utalja.

V. Fejezet

 Záró rendelkezések

20. §

(1) E rendelet 2020.09.25-jén lép hatályba.

(2) A hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2020.(III.11.) Ö rendelete hatályát veszti.

Árpádhalom, 2020. szeptember 25.

                       Vágó Miklós Béla                                                    Gyurisné Székely Erika

                           polgármester                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:           

Árpádhalom, 2020. szeptember 25.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                     Jegyző

1. számú melléklet a …/2020. (………) Önkormányzatai rendelethez

K É R E L E M

települési támogatás igényléshez

1. A települési támogatás az alábbi okok alapján kérem megállapítani:

1.1. létfenntartást veszélyeztető, egyedi élethelyzet,

1.2. gyermekvédelmi támogatás,

1.3. betegség,

1.4. haláleset,

1.5. elemi kár elhárítása,

1.6. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

1.7. iskoláztatás,

1.8. gyermek fogadásának előkészítése,

1.9. a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,

1.10. a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

1.11. a gyermek hátrányos helyzete miatt,

1.12. rendkívüli gyógyszersegély, gyógyászati segédeszköz beszerzése.

(A megfelelő aláhúzandó.)

1.2. Indokaim: ………………………………………………………………………………………….…….……….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

2. Személyi adatok

2.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

2.1.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.1.2. Születési neve:………………………………………………………………………………………………….

2.1.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………

2.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………………………..

2.1.5. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………….

2.1.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………………………………….

2.1.7. Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….

2.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).

2.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c   c c c   c c c

2.1.10. Családi állapota:………………………………………………………………………………………………

2.1.11. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………….

2.1.12. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

2.1.12.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

2.1.12.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy

2.1.12.3. bevándorolt/letelepedett, vagy

2.1.12.4. menekült/oltalmazott/hontalan.

2.1.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni):……………………………………………………………

2.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok

2.2.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.2.2. Születési neve:………………………………………………………………………………………………….

2.2.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………

2.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):

2.2.5. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………….

2.2.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………………………………….

2.2.7. Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….

2.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c   c c c   c c c

2.2.9. Családi állapota:…………………………………………………………………………………………………

2.2.10. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………….

2.2.11. Telefonszáma (nem kötelező megadni): …………………………………………

3. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok

A B C D E
3.1. Név Anyja neve Születési helye, ideje(év, hó, nap) Családi kapcsolat megnevezése TAJ szám
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4. Az elhunytra vonatkozó adatok

(Megjegyzés: a 4. pontban megjelölt adatokat elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás esetén kell kitölteni.)

4.1. Neve: ……………………………………………………………………………….

4.2. Születési neve: ………………………………………………………………………

4.3. Anyja neve: …………………………………………………………………………

4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………..

4.5. Lakóhelye: ………………………………………………………………………….

4.6. Rokoni kapcsolat: …………………………………………………………………..

4.7. Elhalálozás helye, ideje: ……………………………………………………………

5. Nyilatkozatok

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Árpádhalom, 2020. ………………………

                                                                                                  ………………………….

                                                     k é r e l m e z ő

6. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok

 1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
 2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
 3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
 4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás jogerős megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
 5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
 6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat,
 7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
 8. iskolalátogatási igazolás,
 9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
 10. a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,

7. Rendkívüli gyógyszerköltség miatt igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

7.1. gyógyszerköltség-igazolás a kérelmező egyhavi gyógyszerköltségéről,

 7.2. gyógyászati segédeszköz igénylése esetén a szakorvos részletes egy hónapnál nem régebbi igazolása és a forgalmazók által kiállított egy hónapnál nem régebbi számla a költségekről,

8. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

8.1. a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti számla a temetés költségéről,

8.2. a halotti anyakönyvi kivonat másolata

2. számú melléklet a 2/2020. (III.11.) Önkormányzatai rendelethez

Önköltség számítás 2020. év

2020. szeptember 25-től alkalmazandó térítési díjak

Megnevezés Költség(a) Feladatfinan-szírozás Különbség Ellátotti létszám( b) Ellátotti napok száma ( c) Önköltség(a/b/c) Megállapított térítési díj
Szociális étkeztetés 6.295.218.- 784.320.- 5.510.980.- 12 251 1.830-Ft/fő/nap 585.-Ft/ellátási nap
MegnevezésHázi segítségnyújtás Költség(a) Feladatfinan-szírozás Különbség Ellátotti létszám( b) Éves munkaóra ( c) Önköltség=a/b/c Megállapított térítési díj
Szociális segítés 2.906.280.- 0 2.906.280.- 1 130 22.356.-Ft/óra 50.-Ft/óra
Személyi gondozás 4.980.525.- 3.300.000.- 1.680.525.- 10 1681 100.-Ft/óra 50.-Ft/óra

Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                                                                                 jegyző

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS

Szociális étkeztetés:

Dologi kiadás:                         1.998.064.-Ft

Bér 1 fő:                                  3.625.722.-Ft

Szoc.hj.adó                                671.432.-Ft

Összesen:                                6.295.218.-Ft : 12 fő = 524.601.-Ft/fő/év : 251 nap = 2.090.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:                 784.320.-Ft : 12 fő =   65.360.-Ft/fő/év : 251 nap = 260.-Ft/fő/nap

Különbség:                              5.510.898.-Ft : 12 fő : 251 nap = 1.830.- Ft/fő/nap  önköltség

Házi segítségnyújtás:

Személyi gondozás

Bér:                               3.790.800.-Ft 

Szoc.hj.adó:                      663.390.-Ft

Dologi:                             526.335.-Ft                

Összesen:                      4.980.525.-Ft : 10 fő : 251 nap = 1.984.- Ft/fő/nap önköltség

Feladat finanszírozás:     3.300.000.-Ft : 10 fő : 251 nap = 1.314.- Ft/fő/nap 

Különbség:                    1.680.525.-Ft : 10 fő : 251 nap =   670.-Ft/fő/nap

Órában:

Összes költség:              4.980.525.-Ft : 1681 óra = 2.962.-Ft/óra

Feladat finanszírozás:     3.300.000.-Ft : 1681 óra = 1.962.-Ft/óra

Különbség:                     1.680.525.-Ft : 1681 óra =    100.-Ft/óra

Szociális segítés órában

Bér:                               2.527.200.-Ft

SZOCHO:                        379.080.-Ft

Összesen:                      2.906.280.-Ft: 130 óra = 22.356.-Ft/óra

Feledet finanszírozás:                   0.-Ft                         

Árpádhalom, 2020.szeptember 24.

   Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                                         jegyző

3. számú melléklet a 2/2020. (III.11.) Önkormányzatai rendelethez

 1. Szociális étkeztetés személyi térítési díj mértéke
Jövedelmi feltételek Fizetendő térítési díj
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg ( 34.200.-Ft) 0
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg ( 42.750.-Ft) 290
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg ( 57.000.-Ft) 350
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg ( 71.250.-Ft) 440
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg ( 85.500.-Ft) 525
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át meghaladja  ( 85.501.-Ft) 585
 1. Házi segítségnyújtás szociális segítés és személyi gondozás térítési díj mértéke
Jövedelmi feltételek Fizetendő térítési díj Ft/óra
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg ( 34.200.-Ft) 0
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg ( 42.750.-Ft) 25
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg ( 57.000.-Ft) 30
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg ( 71.250.-Ft) 35
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg ( 85.500.-Ft) 45
Az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át meghaladja  ( 85.501.-Ft) 50

Csatolmányok

Megnevezés méret
Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete a szoc 6.6 MB