Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Posted on április 30, 2015 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv) 4. §. (2) bekezdés d) pontja és a 44/C. §. (2) bekezdés a)-g) pontjai alapján kapott felhatalmazás alapján, a településen lévő ingatlanokon álló építmények használata során keletkező települési folyékony hulladékok összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének a szabályozására a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a – jelen rendeletben foglaltak szerint- folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A rendelet területi hatálya Árpádhalom község közigazgatási területére terjed ki.

(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területé- lévő ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), a folyékony hulladék termelőjére és birtokosára.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra.

(6) A közszolgáltatást a tulajdonosoknak nem kell azokon az ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési folyékony hulladék nem keletkezik, és nem gyülemlik fel.

2. §. (1) Árpádhalom község területén a Képviselő-testület felhatalmazása alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) látja el a szippantott szennyvíz begyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a szolgáltató jogai és kötelezettségei

3. §. (1) A Szolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabály által meghatározott műszaki, közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni.

(2) A települési folyékony hulladék elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(3) A szállításra használt eszközön a Szolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő színű, jól látható olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.

(4) Amennyiben a települési folyékony hulladék szállítása közben szennyeződés keletkezne, a Szolgáltatónak a szennyezett területet oltott mésszel, vagy más fertőtlenítésre alkalmas anyaggal fertőtlenítenie kell.

(5) A Szolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles elvégezni a munkát.

2. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

4.§. (1) Valamennyi tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán álló építménye használata során keletkező szennyvíz szakszerű elhelyezéséről.

(2) A tulajdonos a szennyvízgyűjtőben összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 2. §. (1) bekezdésében megjelölt Szolgáltatóval Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) szállítatja el.  

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a díjat megfizetni.

(4) A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál jogosult panaszt tenni. Amennyiben a Szolgáltató panasz alapjául szolgáló körülményt, cselekményt vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a beadványt 8 napon belül a jegyzőhöz továbbítani.

3. A közszolgáltatás díja

5. §. (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni.

(2) A Közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal számla alapján jogosult beszedni.

(3) A közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2.595 Ft+Áfa köbméterenként.

4. Közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

6.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött szerződésnek tartalmaznia kell:

a) szerződést kötő feleket,

b) közszolgáltatás tárgyát, területi, időbeli hatályát,

c) szerződő felek jogait és kötelezettségeit,

d) közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges többletszolgáltatás díját, megfizetésének módját,

e) szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

f) adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait.

5. Személyes adatok kezelése

7.§ (1) A Szolgáltató a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban birtokába került személyes adatokat /közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve/ kizárólag a szolgáltatás ellátása és a szolgáltatási díj beszedése érdekében használhatja fel.

(2) Az adatkezelés során a Szolgáltató köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló jogszabály rendelkezéseit betartani.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

1. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Árpádhalom, 2015. április 30.

Szarka Attila                                                                         dr. Vida Bernadett

Polgármester                                                                                     jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve.

Árpádhalom, 2015. április 30.

dr. Vida Bernadett

jegyző