Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (III.26.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Posted on március 17, 2014 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Ör 2. §-a  (1)-(2)bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerinti adattartalommal 118.536 eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit forrásonként

a) 115 796 eFt működési bevétellel

                        ezen belül   31 391 eFt közhatalmi bevétellel

                                             5 989 eFt intézményi működési bevétellel

                                           35 483 eFt kapott támogatással

                                           42 933 eFt műk.célú támogatás értékű bevétellel

b) 2 740 eFt felhalmozási bevétellel

                         ezen belül     2 740 eFt előző évi felhalmozási pénzmaradvánnyal

állapítja meg.

 (3) A Képviselő-testület költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

a) 111 830 eFt működési költségvetéssel

                        ezen belül   42 100 eFt személyi juttatással

                                             9 934 eFt munkaadót terhelő járulékkal

                                           37 833 eFt dologi kiadással

                                             8 314 eFt ellátottak pénzbeli juttatásával

                                            13 649 eFt egyéb működési célú kiadással

b) 6 706 eFt. felhalmozási költségvetéssel

                        ezen belül   6 456 eFt felhalmozási kiadással

                                              250 eFt egyéb felhalmozási kiadással

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület

a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat feladatonként és célonként a 1/a. melléklet szerint     6 456 eFt beruházással, 0 eFt felújítással és 250 eFt egyéb felhalmozási célú kiadással,

b) a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális ellátásokat a 1/b. melléklet szerinti részletezésben,

c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati költségeit a 1/c. melléklet szerint

elfogadja.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Szarka Attila                                                                                             dr. Mészáros Erzsébet

polgármester                                                                                                           jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2014. március 26-án.

                                                                                                          dr. Mészáros Erzsébet

                                                                                                                      jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 36 KB
1/a. számú melléklet 25 KB
1/b. számú melléklet 25 KB
1/c. számú melléklet 23.5 KB