Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Posted on május 28, 2019 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Ör 2. §-a (1)-(5), (7) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

515 380 586 forint költségvetési bevétellel

515 380 586 forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2)   Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

a)         Működési bevételek:                                                             19 906 343 forint;

b)        Közhatalmi bevételek:                                                          48 982 0000 forint;

c)         Önkormányzatok működési támogatásai:                             75 745 415 forint;

d)        Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 forint;

e)         Működési célú átvett pénzeszköz                                         30 991 929 forint,

f)         Intézménynek átadott pénzeszköz                                            13 182 833 forint,

f)         Felhalmozási bevételek:                                                        175 0000 forint;

g)        Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   143 522 0000 forint;

h)        Finanszírozási műveletek bevétele:                                       46 441 634 forint;

i)         Felhalmozási pénzeszköz átvétel                                                             0 forint;

j)         Maradványfelhasználás                                                         136 021 211  forint,

k)        Államháztartáson belőli megelőlegezés                                        412 221 forint

l)         Költségvetési bevételek összesen:                                      515 380 586 forint.

(3)  Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

a)         Személyi juttatások:                                                                53 411 684 forint;

b)         Munkaadói járulék:                                                                   9 050 246 forint;

c)         Dologi kiadások:                                                                     92 887 760 forint;

d)        Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    7 274 371 forint;

e)         Egyéb működési célú kiadások:                                              57 677 003 forint;

f)         Működési költségvetés:                                                      167 047 061 forint;

g)         Beruházások:                                                                           148 214 317 forint;

h)         Felújítások:                                                                               141 592 327forint;

i)          Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  0 ezer forint;

j)          Részesedés vásárlás:                                                                         0 ezer forint;

k)        Felhalmozási költségvetés:                                                  211 541 231 forint;

l)          Finanszírozási műveletek kiadásai                                            13 182 833 forint;

m)        Államháztartáson belőli megelőlegezés                                       849 878 forint,

n)        Céltartalék                                                                                         0 ezer forint;

o)         Költségvetési kiadások összesen:                                      515 380 586 forint.

(4)   A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 136 021 211 forintban állapítja meg.

(7) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

a) bevételi főösszegét                        515 380 586 forintban

b) kiadási főösszegét                         515 380 586 forintban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § A Rendelet 1, 2, 3, 4,  8, 9, 10 számú mellékletének helyében e rendelet 1, 2, 3, 4 ,8, 9,10 számú melléklete lép.

3. § Az Ör 3. §-a (1) bekezdés helyett a következő szerepel:

            (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének éves létszám-előirányzatát 10 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 29 főben állapítja meg.

4. § Az Ör. 10/A §-al egészül ki:

Árpádhalom Község Önkormányzatának és intézményének az Áht. 85. §- szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

5. § E rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Szarka Attila                                                                                                   dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                                             jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2019. május 28.

dr. Vida Bernadett

 jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 54.97 KB
2. számú melléklet 56.33 KB
3. számú melléklet 49.12 KB
4. számú melléklet 37.8 KB
8. számú melléklet 30.13 KB
9. számú melléklet 60.22 KB
10. számú melléklet 49.64 KB