Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Posted on május 23, 2019 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II:14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Ör 2. §-a (1)-(5), (7) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. áprilisi költségvetését:

376 815 039 forint költségvetési bevétellel

376 815 039 forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2)   Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

a)         Működési bevételek:                                                             5 976 221      forint;

b)        Közhatalmi bevételek:                                                          39 638 000    forint;

c)         Önkormányzatok működési támogatásai:                             17 599 178    forint;

d)        Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                              forint;

e)         Működési célú átvett pénzeszköz                                           19 986 198   forint,

f)         Intézménynek átadott pénzeszköz                                        13 957 415   forint,

f)         Felhalmozási bevételek:                                                                              forint;

g)        Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         forint;

h)        Finanszírozási műveletek bevétele:                                       23 897 141   forint;

i)         Felhalmozási pénzeszköz átvétel                                                                forint;

j)         Maradványfelhasználás                                                         255 760 886 forint,

k)        Államháztartáson belőli megelőlegezés                                                      forint

l)         Költségvetési bevételek összesen:                                          376 815 039 forint.

(3)  Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

a)         Személyi juttatások:                                                                33 957 944 forint;

b)         Munkaadói járulék:                                                                   6 189 073 forint;

c)         Dologi kiadások:                                                                     68 978 097 forint;

d)        Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    7 323 417 forint;

e)         Egyéb működési célú kiadások:                                                1 016 000 forint;

f)         Működési költségvetés:                                                       117 464 531 forint;

g)         Beruházások:                                                                           153 386 356 forint;

h)         Felújítások:                                                                               83 594 516  forint;

i)          Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  0 ezer  forint;

j)          Részesedés vásárlás:                                                                         0 ezer  forint;

k)        Felhalmozási költségvetés:                                                  236 980 872 forint;

l)          Finanszírozási műveletek kiadásai                                            21 957 415 forint;

m)        Államháztartáson belőli megelőlegezés                                         412 221 forint,

n)        Céltartalék                                                                                         0 ezer forint;

o)         Költségvetési kiadások összesen:                                      376 815 039 forint.

(4)   A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 255 760 886 forintban állapítja meg.

(7) A képviselő testület az önkormányzat 2019. április 30-ai költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

a) bevételi főösszegét                        376 815 039 forintban

b) kiadási főösszegét                         376 815 039 forintban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § A Rendelet 1, 2, 3, 4,  8, 9, 10 számú mellékletének helyében e rendelet 1, 2, 3, 4 ,8,10 számú melléklete lép.

3. § Az Ör 3. §-a (1) bekezdés helyett a következő szerepel:

            (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének éves létszám-előirányzatát 10 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 29 főben állapítja meg.

4. § E rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Szarka Attila                                                                                                   dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                                             jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2019. május 23.  

dr. Vida Bernadett

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 584.81 KB
2. számú melléklet 579.14 KB
4. számú melléklet 541.8 KB
7. számú melléklet 592.62 KB
8. számú melléklet 401.27 KB
10. számú melléklet 615.23 KB