Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Posted on február 26, 2015 · Posted in Hírek

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015(II.26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az életvitelszerűen Árpádhalom község közigazgatási területén élő és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában megjelölt személyekre, továbbá az Szt. 6. § és 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

Általános rendelkezések

2. §

(1)     Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái:

         a) pénzbeli és természetbeni ellátások,

         b) személyes gondoskodást nyújtó ellátások.

(2)     Pénzbeli és természetbeni ellátások formái:

         a) települési támogatás,

         b) köztemetés.

(3)     Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

         a) falugondnoki szolgáltatás,

         b) szociális étkeztetés,

         c) házi segítségnyújtás,

         d) családsegítés.

3. §

(1)     A polgármester e rendelet 8. §-ában foglalt szabályok alapján települési támogatást állapíthat meg azon rászoruló személy részére, akinek az élete, testi épsége, létfenntartása veszélyben van és a támogatás elbírálása és folyósítása a képviselő-testület soros üléséig nem halasztható. A polgármester döntéséről írásban beszámol a soron következő testületi ülésen.

(2)     A képviselő-testület a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében, valamint a 2. § (3) a-c) pontjában foglalt esetben hatáskörét a polgármesterre ruházza.

4. §

(1)     Az e rendeletben szabályozott ellátások iránt kérelmet a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Árpádhalmi Kirendeltségén az e célra rendszeresített nyomtatványon, írásban szükséges benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges minden olyan dokumentumot, melyből megállapítható, hogy milyen konkrét élethelyzet következtében vált szükségessé a kérelem benyújtása. A kérelemhez továbbá minden olyan iratot, dokumentumot mellékelni kell, amely a jogosultság bizonyítására alkalmas. Az eredeti dokumentumokról a Kirendeltség – csak a kérelem elbírálásánál felhasználható – másolatot készít az eredeti példány egyidejű visszaszolgáltatásával.

(2)     Jövedelem igazolására nyilatkozat csak rendkívüli esetben és akkor fogadható el, ha a kérelmező alkalmi munkából él, vagy a települési támogatásra okot adó rendkívüli esemény ezt indokolttá teszi. Ebben az esetben a kérelmező utólag is kötelezhető az iratok benyújtására, ha az életvitele a nyilatkozat valódiságát kérdésessé teszi.

(3)     Amennyiben a kérelmező a kért iratokat az eljáráshoz felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre, a kérelmet el kell utasítani, kivéve, ha az eljárás hivatalból folytatható.

(4)      A képviselő-testületi hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátás felhasználását a polgármester ellenőrizheti. Rendszeresen folyósított ellátás esetén a folyósítás ideje alatt, eseti jelleggel nyújtott ellátás esetén az igénybevételt követő egy hónapon belül végezhet ellenőrzést.

(5)     Az ellenőrzés keretében a polgármester az ellátás felhasználását alátámasztó dokumentumok (pl: számla, nyugta) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

5. §

(1)      A megállapított pénzbeli támogatás folyósítása történhet:

a) az önkormányzat házipénztárából történő kifizetéssel;

b) lakossági folyószámlára történő utalással.

(2)      A havi rendszerességgel megállapított szociális ellátásokat a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell folyósítani.

(3)      Az e rendelet alapján nyújtott nem rendszeres ellátásokat a döntéshozatalt követő 5 napon belül folyósítani kell a jogosult részére.

6. §

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a Képviselő-testület kivételes méltányosságot gyakorolhat, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. A méltányosság legfeljebb a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 50 %-ának elengedéséig gyakorolható.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

1. Települési támogatás

7. §

(1)      A települési támogatás formái:

a)       rendkívüli települési támogatás,

b)      lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

c)       gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

(2)      A települési támogatás adható:

          a)      eseti jelleggel,

          b)      meghatározott időszakra havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra,

c)       kamatmentes kölcsönként.

(3)     A települési támogatás kamatmentes kölcsönként akkor nyújtható, ha a kérelmező jövedelemmel rendelkezik, a kölcsön visszafizetését írásban vállalja és erről szerződést köt Árpádhalom Község Önkormányzatával. A kölcsön törlesztését a felvételt követő hónapban kell megkezdeni. Kamatmentes kölcsönt egy háztartás egy évben csak egyszer kaphat.

(4)     Nem részesíthető kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban:

a)      aki a (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségének önkéntesen nem tett eleget;

b)      akinek visszafizetési kötelezettsége nem járt le, kivéve ha a fennálló törlesztő-részletet egy összegben visszafizeti;      

c)       aki valótlan adatok közlésével jutott e támogatási formához.

(5)     A települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet utalvány, a tankönyv-és tanszervásárlás támogatása, ruhanemű, élelmiszer és gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása, közüzemi díjak átvállalása, tüzelőanyag.

8. §

(1)     Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, akiknek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert:

a)       tartós – legalább három hónapot meghaladó –  betegség miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be, vagy

b)      lakhatását szolgáló ingatlanában elemi kár következett be, vagy

c)       lakhatását veszélyeztető közüzemi számlatartozása keletkezett, vagy

d)       halálesethez kapcsolódó – számlával igazolt  –  többletkiadása keletkezett,        

          vagy

e)       váratlan, vagy előre látott kiadásai vannak – különösen gyermekvállaláshoz, egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez, iskoláztatáshoz, tüzelővásárláshoz kapcsolódó kiadások – melyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni.

(2)     Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott esetben rendkívüli települési támogatás megállapítható azon kérelmezőnek is, aki a jövedelmi viszonyai alapján nem tekinthető rászorulónak.

(3)     Az (1) bekezdés d) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlákat a külön jogszabályban meghatározott adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.

(4)     Az (1) bekezdés d) pontja szerinti kérelem az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújtható be.

(5)     A rendkívüli települési támogatás adható:

         a)       eseti jelleggel, legfeljebb 5.000,- Ft összegben,a 8.§ (1) a),c) és e) pontban

          b)      eseti jelleggel, legfeljebb 30.000,- Ft összegben,a 8.§ (1) b) pontban

          c)      eseti jelleggel, legfeljebb 15.000,- Ft összegben,a 8.§ (1) d) pontban

d)       kamatmentes kölcsönként, melynek összege legfeljebb 60.000,- Ft lehet és legfeljebb 12 hónapra adható.

(6)     Rendkívüli települési támogatást egy igénylő részére évente maximum 6 alkalommal lehet megállapítani.

9. §

(1)      A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át és a lakhatással kapcsolatos kiadásai (villany, víz, gáz, szemétszállítás, szennyvíz, tüzelőanyag) meghaladják a havi jövedelme 20 %-át.

(2)      Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás összege havonta maximum 5.000,- Ft, valamennyi közműszolgáltatóra együttesen.

(3)      Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás családonként egy fő részére állapítható meg, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától legalább 2 hónapra és legfeljebb 6 hónapra időtartamra.

(4)      Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás a kérelemben megjelölt szolgáltatóhoz történt utalással állapítható meg.

(5)      A kérelem kötelező melléklete a kérelmet megelőző 4 hónap közüzemi számláinak másolata.

10. §

(1)      Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át és a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

(2)      Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától számított maximum egy éves időtartamra állapítható meg oly módon, hogy a támogatás éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át.

(3)      Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos vagy szakorvos által felírt, rendszeresen szedett gyógyszerek költségeinek összegéről szóló igazolás.

2. Köztemetés

11. §

(1)      A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére, szociális és vagyoni viszonyaira, valamint az örökrészére tekintettel legfeljebb 24 havi részletfizetés engedélyezhető a temetési költség megtérítésére.

(2)      A köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíthető az a személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében annak 150 %/-át és vagyonnal nem rendelkezik.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3. Falugondnoki szolgáltatás

12. §

(1)     A falugondnok feladatkörébe tartozó szolgáltatási feladatok:

         a)       közreműködés az étkeztetés biztosításában az étel házhozszállításával,

b)      egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így különösen: gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás, ha másképp nem megoldható,

c)       a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között,

d)      az önkormányzat és intézményei kulturális, sport, szabadidős és egyéb rendezvényeire szállítás,

e)      lakossági szolgáltatások: bevásárlás, háztartási gépek javításának intézése, táp-, terménybeszerzés stb.,

f)       közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában, így különösen: árubeszerzés az önkormányzat részére, tájékoztatás, információközvetítés,

g)      az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése.

(2)      A falugondnoki szolgáltatás iránti kérelmek elbírálása a polgármester feladatkörébe tartozik.

4. Szociális étkeztetés

13. §

  1. Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az a személy, aki:
  1. életkora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodni nem tud és
  2. nincs olyan közeli hozzátartozója, vagy vele közös háztartásban élő családtagja aki ellátásáról gondoskodni tud.
  1. Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 65. életévét betöltötte.
  2. Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri meleg étkezetéséről gondoskodni nem tud.
  3. A szociális étkeztetés intézményi térítési díját és a szolgáltatást igénybe vevőt megillető térítési díj-kedvezmény feltételét és mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
  4. A szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjat a polgármester jogosultságot megállapító döntését követően az élelmezésvezető állapítja meg, melyről írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet.
  5. A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni, minden hó 15. napjáig az élelmezésvezetőnek.

5. Házi segítségnyújtás

14. §

(1)      A házi segítségnyújtásban részesülő személy jogosult:

          a)      egyéni szükségletei szerinti alapvető ápolásra, gondozásra,

          b)      napi egyszeri meleg étel térítés nélküli házhoz szállítására,

c)       saját, illetve lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködésre,

d)       segítségnyújtásra a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában.

(2)      A házi segítségnyújtást az önkormányzat által foglalkoztatott gondozók látják el.

(3)      A házi segítségnyújtást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell elvégezni.

(4)     A házi segítésnyújtás intézményi térítési díját és a szolgáltatást igénybe vevőt megillető térítési díj-kedvezmény feltételét és mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

6. Családsegítés

Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által látja el.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. §

(1)      E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2)      E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(3)      E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 20/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

        (Szarka  Attila)                                                                         (Gyurisné Székely Erika)

        polgármester                                                                            megbízott jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. február 26.

( Gyurisné Székely Erika )

megbízott jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet 563.5 KB
2. sz. melléklet 378.5 KB
3. számú melléklet 251.26 KB