Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkormányzata Polgármesterének 2 /2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Posted on április 14, 2021 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §A rendelet hatálya Árpádhalom község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekre, és az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §A rendelet alkalmazásában:

 • 1. Önkormányzat: Árpádhalom Község Önkormányzata,
 • 2. Képviselő-testület: Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
 • 3. Hivatal: Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal,
 • 4. hivatali helyiség: a Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 1. továbbá – ha ez a helyiség az Önkormányzat részéről felmerülő okból nem vehető igénybe – Fábiánsebestyén község Jegyzője által kijelölt helyiség,
 • 5. külső helyszín: a hivatali helyiségen kívül – Árpádhalom közigazgatási területén belül – tartott házasságkötés helyszíne,
 • 6. hivatali munkaidő: hétfő – csütörtök 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 13.30 óráig,
 • 7. alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben és hivatali munkaidő alatt a házasságkötés szertartásának jogszabályban rögzített eljárása,
 • 8. többletszolgáltatás:

8.1. hivatali helyiségen kívüli

8.2. hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli

8.3. hivatali munkaidőn túli

házasságkötési szertartás jogszabályban rögzített eljárása,

9. Atv.: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályai

3. §(1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat – az Atv.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén – akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(2) Az anyakönyvvezető a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat időpontját az érintettekkel folytatott egyeztetést követően tűzi ki.

(3) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn túli, azonban a Hivatal dísztermében tartandó házasságkötés időpontjának meghatározásakor figyelembe veszi a díszterem igénybevételét érintő, önkormányzati rendezvénytervben foglaltakat.

(4) A hivatali munkaidőn túl vagy a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának engedélyezését külön kell kérni a bejelentkezéskor.

(5) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.

(6) Nem köthető házasság és nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat vasárnap és ünnepnapokon.

4. A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat miatti szolgáltatásért fizetendő díjak

4. §(1) Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A szolgáltatást igénybe vevőknek

 • a) a hivatali helyiségen kívüli,
 • b) a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli,
 • c) a hivatali munkaidőn túli

házasságkötés lebonyolításáért az Önkormányzat részére szolgáltatási díjat kell fizetniük.

(3) A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak esetén:

 • a) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett Árpádhalmi lakcímmel: 30.000 Ft,
 • b) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett Árpádhalmi lakcímmel rendelkezik: 20.000 Ft.

(4) A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén:

 • a) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett Árpádhalmi lakcímmel: 10.000 Ft,
 • b) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett Árpádhalomi lakcímmel rendelkezik: 5.000 Ft.

(5) Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor, a házasulók a (3) bekezdésben foglalt díjak 50%-át kötelesek megfizetni. Rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés. E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.

(6) Hivatali munkaidőn belül és hivatali helyiségen belül igénybe vett szolgáltatásért nem kell szolgáltatási díjat fizetni.

5. Szolgáltatási díj megfizetése

5. §(1) A rendelet 4. §-ában meghatározott szolgáltatási díjak megfizetése az Önkormányzat fizetési számlájára történő készpénz-átutalási megbízással, vagy az Önkormányzat házipénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthető. A készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az „Anyakönyvi díj” megjelölést.

(2) A szolgáltatási díjnak készpénzben történő befizetését vagy átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A díjat legkésőbb a házasságkötést megelőzően 30 nappal kell teljesíteni.

(3) A 30 napos kötelező várakozási idő alóli felmentéssel történő időpontra kérelmezett házasságkötés esetén, a szolgáltatási díj megfizetésének határideje, a házasságkötést megelőző nap.

(4) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az Önkormányzat hibájából meghiúsul.

(5) A házasságkötés elmaradása esetén, amennyiben azt az eseményt megelőző 3 napon belül az anyakönyvvezetőnek bejelentik, a befizetett díj 15 napon belül a befizető részére visszatérítésre kerül.

6. A házasságkötések lebonyolításáért járó díjazás

6. §(1) Az anyakönyvi többletszolgáltatás lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető írásban köteles nyilatkozni, hogy a házasságkötések során végzett munka ellentételezéseként szabadidő kiadását vagy díjazást igényel-e.

(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igényel, bruttó 10.000 Ft/anyakönyvi esemény összegű díjazás illeti meg, amelyet havonta kell részére az Önkormányzat költségvetése terhére elszámolni.

(3) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőben – mind hivatali helyiségben, mind hivatali helyiségen kívül (külső helyszínen) – történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg.

(4) Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés összege: bruttó 15.000 Ft.

7. Záró rendelkezések

7. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének a szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről 5/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete.