Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Posted on október 8, 2019 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Ör 2. §-a (1)-(5), (7) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. augusztusi költségvetését:

570.927.859 forint költségvetési bevétellel

570.927.859 forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2)   Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

a)         Működési bevételek:                                                             16.548.221     forint;

b)        Közhatalmi bevételek:                                                          39.638.000    forint;

c)         Önkormányzatok működési támogatásai:                             23.551.373    forint;

d)        Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                              forint;

e)         Működési célú átvett pénzeszköz                                           43.654.230   forint,

f)         Intézménynek átadott pénzeszköz                                        18.336.865   forint,

f)         Felhalmozási bevételek:                                                        133.666.015  forint;

g)        Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         forint;

h)        Finanszírozási műveletek bevétel                                            38.791.305 forint;

i)         Felhalmozási pénzeszköz átvétel                                                  505.000 forint;

j)         Maradványfelhasználás                                                         256.236.850 forint,

k)        Államháztartáson belőli megelőlegezés                                                      forint

l)         Költségvetési bevételek összesen:                                          570.927.859 forint.

(3)  Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:.

a)         Személyi juttatások:                                                                 50.911.459 forint;

b)         Munkaadói járulék:                                                                   8.474.440 forint;

c)         Dologi kiadások:                                                                     84.454.431 forint;

d)        Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   11.664.585 forint;

e)         Egyéb működési célú kiadások:                                                1.728.000 forint;

f)         Működési költségvetés:                                                      157.232.915  forint;

g)         Beruházások:                                                                           153.386.356 forint;

h)         Felújítások:                                                                             136.425.366  forint;

i)          Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                          74.739.165 forint;

j)          Részesedés vásárlás:                                                                         0          forint;

k)        Felhalmozási költségvetés:                                                  364.550.887 forint;

l)          Finanszírozási műveletek kiadásai                                            48.731.836 forint;

m)        Államháztartáson belőli megelőlegezés                                         412 221 forint,

n)        Céltartalék                                                                                         0 ezer forint;

o)         Költségvetési kiadások összesen:                                      570.927.859 forint.

(4)   A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 256 125 850 forintban állapítja meg.

(7) A képviselő testület az önkormányzat 2019. augusztus 31-ei költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

a) bevételi főösszegét                        570.927.859 forintban

b) kiadási főösszegét                         570.927.859 forintban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § A Rendelet 1, 2, 4, 8,  10 számú mellékletének helyében e rendelet 1, 2, 4 ,8,10 számú melléklete lép.

3. § Az Ör 3. §-a (1) bekezdés helyett a következő szerepel:

            (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének éves létszám-előirányzatát 10 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 29 főben állapítja meg.

4. § E rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Szarka Attila                                                                                                   dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                                             jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2019. október 8.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 60.78 KB
2. számú melléklet 59.8 KB
4. számú melléklet 38.66 KB
8. számú melléklet 36.53 KB
10. számú melléklet 51.76 KB