Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (IV.27.) önkormányzati rendelete Árpádhalom Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Posted on április 27, 2015 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 109. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

189 960 forint bevétellel,

161 762 ezer forint kiadással

jóváhagyja.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 14 270 ezer forint főösszegben elfogadja.

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-ei állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, illetve vagyonát a 2 számú mellékletek – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok – alapján 215 326 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1 számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban az 6. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) Az önkormányzat intézmények maradványát a 3. számú mellékletnek megfelelően 26 972 ezer forintban jóváhagyja.

(2) A felhasználási kötöttség nélküli pénzmaradvány az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásainak fedezetére szolgál.

6.§.

(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szarka Attila                                                                                                  dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                                               jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. április 27.                              

                                                                                                          dr. Vida Bernadett

                                                                                                                      jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet 3.38 MB