Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (VIII.27.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Posted on augusztus 28, 2014 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §  Az 1/2014. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő lép:

„2. §

(1)     A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2014. évi költségvetését:

         a)         94 036 ezer forint költségvetési bevétellel,

         b)       103 822 ezer forint költségvetési kiadással,

         c)           9 786 ezer forint költségvetési hiánnyal

         állapítja meg.

(2)     Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

         a)       Működési bevételek:                                                     3 130 ezer forint;

         b)       Közhatalmi bevételek:                                                 27 200 ezer forint;

         c)       Önkormányzatok működési támogatásai:                        36 844 ezer forint;

         d)       Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        24 241 ezer forint;

         e)       Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     2 621 ezer forint;

         f)         Költségvetési bevételek összesen:                            94 036 ezer forint.

(3)     Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

         a)       Személyi juttatások:                                                   42 886 ezer forint;

         b)       Munkaadói járulék:                                                       8 732 ezer forint;

         c)       Dologi kiadások:                                                         36 219 ezer forint;

         d)       Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          8 323 ezer forint;

         e)       Egyéb működési célú kiadások:                                       2 991 ezer forint;

         f)         Működési költségvetés:                                               99 151 ezer forint;

         f)       Beruházások:                                                              1 050 ezer forint;

         g)       Felújítások:                                                                 1 000 ezer forint;

         h)       Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                    2 621 ezer forint;

         i)        Felhalmozási költségvetés:                                           4 671 ezer forint;

         j)       Költségvetési kiadások összesen:                           103 822 ezer forint.

(4)     A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványának összegét 13 140 ezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési hiányt a pénzmaradvánnyal finanszírozza az alábbiak szerint:

         a)       Működési célú költségvetési hiány:                               5 115 ezer forint;

         b)       Felhalmozási célú költségvetési hiány:                           4 671 ezer forint;

         c)       Általános tartalék:                                                    3 354 ezer forint.

(5)     A Képviselő-testület az önkormányzat folyószámlahitel keretét (a továbbiakban: likviditási hitel) 2014. december 31-ig 4 000 ezer forintban határozza meg.

(6)     A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

         a) bevételi főösszegét                  107 176 ezer forintban;

            b) kiadási főösszegét          107 176 ezer forintban

            állapítja meg.

(7)               Az önkormányzat és intézménye bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

2. §

Az R. 1, 2, 4, 5, 1.1, 1.2, 1.4. számú mellékletének helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. számú melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Szarka Attila                                                                                 dr. Mészáros Erzsébet

polgármester                                                                                              jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2014. augusztus 27.

dr. Mészáros Erzsébet

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 32.5 KB
2.sz. melléklet 35 KB
3. sz. melléklet 32 KB
4. sz. melléklet 35 KB
5.sz. melléklet 43 KB
6.sz. melléklet 27.5 KB
7.sz. melléklet 53 KB