Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (VI.28.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Posted on június 28, 2016 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések
 1. §

(1) Árpádhalom Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) annak érdekében, hogy hulladékgazdálkodási feladatait teljesítse és érvényesítse a jelen rendeletben foglaltak szerint kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A kötelező közszolgáltatás célja a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége, a települési szilárd hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, annak ártalmatlanítása.

 1. §

(1)E rendelet területi hatálya kiterjed Árpádhalom község belterületére, valamint a külterület azon részére, amely szilárd burkolatú út vagy útalappal ellátott út mellett található.

(2)E rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi az (1) bekezdésben meghatározott területen fekvő ingatlan tulajdonosára.

(3)E rendelet személyi hatálya a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonosaira a 7. §-ban foglalt szabályok szerint terjed ki.

(4) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

 1. a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, valamint az ezzel kapcsolatos közszolgáltatás ellátására,
 2. a  nagydarabos hulladék elszállításának szervezésére.

(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és a települési folyékony hulladékra.

 1. A települési hulladék kezelését végző közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatási szerződés
 1. §

(1) Árpádhalom község közigazgatási területének a 2. § (1) bekezdésben megjelölt területén a 2. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti települési hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatást végző szervezet kiválasztása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. §-ában rögzítettek alapján történik.

(2) Árpádhalom Község közigazgatási területének a 2. § (1) bekezdésében megjelölt területén a települési hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatást a DAREH Önkormányzati Társulás az egyszemélyes tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján – esetlegesen együttműködő partner vagy alvállalkozók bevonásával – látja el.

 1. §

(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszony létrejön:

 1.  a közszolgáltatás első igénybevételével,
 2. ha a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos számára felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette vagy felhívás közzététel útján tájékoztatta.

(3) A jogviszony közszolgáltatási szerződés keretében írásba foglalható az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között.

(4) Az ingatlantulajdonossal kötött közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

 1. a szerződő felek megnevezése, adatai,
 2. a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napja,
 3. a teljesítés helye,
 4. a rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,
 5. az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,
 6. a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
 7. a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,
 8. a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
 9. a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
 10. a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatás és annak díja,
 11. az irányadó jogszabályok meghatározása.

(5)A gazdálkodó szervezet és a közszolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó, írásban foglalt, a (4) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés megkötésével jön létre.

4/A § Az önkormányzat együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Az Önkormányzat jelen rendeleti szabályozással is elősegíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtását (1. sz. melléklet).”

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje, módja
 2. §

(1) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett települési hulladékot köteles heti egy alkalommal begyűjteni, engedéllyel rendelkező hulladéklerakó helyre szállítani és annak ártalommentes elhelyezéséről a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelően gondoskodni.

(2) Amennyiben a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon bármely oknál fogva a szállítás elmarad, úgy ezt a közszolgáltató haladéktalanul pótolni köteles.

(3) A közszolgáltató köteles a szállító eszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladékmennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül. A tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőtartály átvételét aláírásával köteles igazolni.

(4) A gyűjtőedény a közszolgáltatótól bérbe vehető. A bérbe adott gyűjtőedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét vagy javítást a szabványosított gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(5) A közszolgáltató köteles a kihelyezett gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(6) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés feltakarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(7) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

(8) A közszolgáltató minden naptári év november hónapjában köteles beszámolni a képviselő-testület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről.

 1. §

(1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

(2) Az ingatlantulajdonos számára a szabványos gyűjtőedény használata kötelező. A gyűjtőedényt úgy kell megválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a begyűjtés gyakoriságával, figyelembe véve, hogy

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert

nem haladja meg.

(2a) Az (2) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

(3) A közszolgáltatás igénybe vétele során az ingatlantulajdonos választása szerint kizárólag az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók:

a) 60 literes szabványos gyűjtőedény

b) 80 literes szabványos gyűjtőedény,

c) 120 literes szabványos gyűjtőedény,

d) 240 literes szabványos gyűjtőedény,

egyedi jelöléssel jelölt, rendszeresített köztisztasági zsák (a továbbiakban: köztisztasági zsák).

(4) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott köztisztasági zsák csak az ingatlanra vonatkozó köztisztasági szerződés mellett, kiegészítő gyűjtési módozatként az alkalmanként jelentkező többlethulladék gyűjtése és elszállítása érdekében alkalmazható. A köztisztasági zsákok kihelyezésére és elszállítására a gyűjtőedényekkel azonos szabályok vonatkoznak. A köztisztasági zsákok a közszolgáltató által kijelölt helyeken megvásárolhatók.

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra való átvételig gyűjteni és tömörítés nélkül tárolni, oly módon, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(6) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanon belül tárolni.

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a gépjármű és gyalogosforgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével.

(8) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(9) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztán tartásáról.

(10) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek, amely abban összetömörödött, befagyott, vagy úgy összepréselték, hogy emiatt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni és az esetlegesen okozott kárt megtéríteni.

(11) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző személy vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(12) A települési hulladék részét képező papír, műanyag, üveg és fém (a továbbiakban: elkülönítetten gyűjtött hulladék) hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtés keretében az ingatlanhasználó az erre rendszeresített hulladékgyűjtő edényben vagy zsákban (a továbbiakban: hulladékgyűjtő edény) külön gyűjti.

(13) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítésének gyakorisága kéthetente egy alkalommal, a helyben szokásos ürítési napon.

(14) Az ingatlanhasználó a biológiailag lebomló hulladékot,a települési hulladékot, az építési-bontási hulladékot, veszélyes hulladékotgyűjtőhelyre, vagy hulladékgazdálkodási létesítménybeszállíthatja és a jogosultnak átadhatja vagy a megfelelő jelzésű gyűjtőedényben helyezheti el.

6/A § Elkülönítetten gyűjtött hulladék

 (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és 

 • a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a megfelelő jelzésű hulladékgyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére átadja;
 • a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a Közszolgáltató részére is átadhatja.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edénybe az alábbi újrahasznosítható hulladékok helyezhetők el:

a) papír,

b) műanyag,

c) fém,

d) üveg,

e) egyéb, nem veszélyes csomagolási hulladék.

(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített hulladékgyűjtő edény tartalmát.

(4) Amennyiben a hulladékgyűjtő edényben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edénybe így elhelyezett hulladékot települési vegyes hulladékként szállítja el hulladékkezelés céljából. Az ingatlanhasználó a válogatás fajlagos költségét a következő havi közszolgáltatási díjjal együtt, többletköltségként megfizeti. A többletköltséget a számlán külön kell feltüntetni.

(5) Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edénybennem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi a települési jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.

 1. Az (1)-(5) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató részére megfizette.
 1. §

(1) Gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladéka tekintetében akkor köteles a közszolgáltatás igénybe vételére, ha a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett hasznosító, vagy ártalmatlanító berendezéssel vagy létesítménnyel

 1. nem rendelkezik, vagy
 2. rendelkezik ugyan, de a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés környezetvédelmi szempontból lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési hulladékának kezeléséről a közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről a közszolgáltatót tájékoztatni, és a mentesülés alapjául szolgáló feltételek fennállását a környezetvédelmi felügyelőség engedélyének, nyilatkozatának hiteles másolati példányával igazolni.

(3) A gazdálkodó szervezet vezetője köteles bejelenteni a vele szemben fennálló mentességet vagy annak megszűnését az arra okot adó körülmény bekövetkezését vagy megszűnését követő 15 napon belül.

(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezet a bejelentési és igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(5) Az az ingatlantulajdonos, akinek települési hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett, vagy egyéni vállalkozó székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladékától elkülönítetten gyűjteni. E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

 1. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8.§ (1) Közszolgáltató évente egyszer, előzetes időpont egyeztetés alapján köteles az ingatlanhasználók részére biztosítani a lombhulladék közvetlen átvételét.

(2) Közszolgáltató legalább évente egyszeri alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni, és a lombhulladék elszállítását biztosítani.

( 3 ) Közszolgáltató a lomtalanítási akció pontos idejéről a lakosságot szórólap kiküldésével és hirdetmény útján tájékoztatja.

(4) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(5) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.

(7) Lomtalanítás keretében a Közszolgáltató nem szállítja el az alábbi hulladékfajtákat:

a) vegyes hulladék,

b) zöldhulladék,

c) elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint műanyag, fém és üveg csomagolási hulladék;

d) építési és bontási hulladék;

e) gumiabroncs hulladék;

f9 gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

g) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

h) veszélyes hulladék;

i) elektronikai hulladék.

 1. A közterületen keletkező települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás
 2. §

(1) A közterületeken keletkező települési hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata során keletkező, továbbá a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett települési hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltatóval kötött szerződés útján önkormányzat gondoskodik.

(3) Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a közszolgáltatónak bejelenteni és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.

 1. A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség szabályai
 1. §

(1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(2) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére.

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi.

(4) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.

(5) A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

Ezen korrekciót követően – a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában – a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

 (5) Aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatást felajánlotta és a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását vagy teljesítését igazolja.

(6) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon a mulasztását pótolta.

 1. A közszolgáltatás szünetelése
 2. §

(1) Az ingatlantulajdonos igényelheti a közszolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlan lakatlanná vált és ott hulladék sem keletkezik.

(2) Lakatlan az ingatlan, amennyiben azt 60 napot meghaladóan nem lakják, egyéb módon nem hasznosítják. A lakatlanság tényét hitelt érdemlően – két szomszéd nyilatkozatával vagy alapdíjas áramszámlával – kell igazolni.

(3) Ha a szünetelés során az (1) bekezdés szerinti feltételekben változás következik be, azt az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni.

(4) Amennyiben a szünetelés ideje alatt az ingatlanról a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék került kihelyezésre, úgy – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett – a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, amelyet az ingatlantulajdonosnak meg kell térítenie a közszolgáltatónak.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések
 2. §

(1) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 30 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.

(2) Az ingatlantulajdonosnak a bejelentésben a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a továbbiakban: személyes adat),  valamint a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét is meg kell adnia.

(3) A közszolgáltató személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítása, a közszolgáltatás teljesítése, valamint a jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, számlázás, postázás, közszolgáltatási díj behajtása céljából, a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhet. A személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt rendelkezések betartásával kell eljárni.

 1. Záró rendelkezések
 2. §
 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
 2. E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (I.24.) önkormányzati rendelete, valamint az ezt módosító 20/2015 (IX.28.) önkormányzati rendelete.
 3. E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

( Szarka Attila )                                                           ( dr. Vida Bernadett )

  polgármester                                                                  jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2016. június 28.

    ( dr. Vida Bernadett )

             jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 15.39 KB
1. számú melléklet 37 KB