Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Posted on február 15, 2018 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1)            A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

            a)         295 343 ezer forint költségvetési bevétellel,

            b)         295 343 ezer forint költségvetési kiadással,

            állapítja meg.

(2)       Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

(3)       Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

(4)       A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 0 ezer forintban állapítja meg.

(5)       A Képviselő-testület az önkormányzat folyószámlahitel keretét (a továbbiakban: likviditási hitel) 2018. december 31-ig 4 000 ezer forintban határozza meg.

(6)       A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

            a) bevételi főösszegét             295 343 ezer forintban;

            b) kiadási főösszegét              295 343 ezer forintban

            állapítja meg.

(7)                   Az önkormányzat bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye éves létszám-előirányzatát 10 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 29 főben állapítja meg.

(2)       Az önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatának részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

(1)       Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2)       Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatási előirányzatát 3326 ezer forintban állapítja meg, részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(4)       A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 8 számú melléklet szerint határozza meg.

(5)                   Az önkormányzat COFOG-onkénti működési költségvetési kiadásait előirányzatát a 9. számú, a központi költségvetésből kapott támogatásokat a 10. számú mellékletek alapján fogadja el.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1)       Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a számlavezető pénzintézetnél pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.

(2)       Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)       A költségvetési többlet (1) bekezdéstől eltérő felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

6. §

(1)       Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2)       A likviditási hitel felvételével kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a 2. § (5) bekezdésében meghatározott mértékig a polgármesterre ruházza át, ezen összeg feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3)       A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles testületi ülésen tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

7. §

Az önkormányzati költségvetést a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokat az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdései alapján saját hatáskörben módosíthatják.

Az önkormányzat a kiemelt előirányzatain belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosításra – Ávr. 43. § (2) bekezdése alapján – saját hatáskörben jogosult.

8. §

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50 000,- Ft alatti követelések törlésre kerüljenek.

9. §

Árpádhalom Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek, valamint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

4. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

            ( Szarka Attila )                                                                      dr. Vida Berndett

               polgármester                                                                  jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2018. február 15.

dr. Vida Bernadett

         jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 53.46 KB
2. számú melléklet 52.78 KB
3. számú melléklet 49.19 KB
4. számú melléklet 35.31 KB
5. számú melléklet 64.14 KB
6. számú melléklet 39.96 KB
7. számú melléklet 42.81 KB
8. számú melléklet 27.11 KB
9. számú melléklet 59.95 KB
10. számú melléklet 48.59 KB