Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.4.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Posted on február 5, 2015 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015. (II.04) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Árpádhalom Község Önkormányzatára.

  1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

         a)       73 638 ezer forint költségvetési bevétellel,

         b)      73 638 ezer forint költségvetési kiadással,

         állapítja meg.

(2)     Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

         a)       Működési bevételek:                                                    4 411 ezer forint;

         b)      Közhatalmi bevételek:                                                55 200 ezer forint;

         c)       Önkormányzatok működési támogatásai:                      10 378 ezer forint;

         d)       Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       1 149 ezer forint;

         e)       Felhalmozási bevételek:                                               2 500 ezer forint;

         e)       Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről:                                                                          0 ezer forint;

f)       Finanszírozási műveletek bevétele:                                       0 ezer forint;

         g)        Költségvetési bevételek összesen:                            73 638 ezer forint.

(3)     Árpádhalom Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

         a)       Személyi juttatások:                                                   17 578 ezer forint;

         b)      Munkaadói járulék:                                                     4 691 ezer forint;

         c)       Dologi kiadások:                                                       26 710 ezer forint;

         d)       Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 6 250 ezer forint;

         e)       Egyéb működési célú kiadások:                                     9 265 ezer forint;

         f)         Működési költségvetés:                                               71 638 ezer forint;

         f)       Beruházások:                                                            4 144  ezer forint;

         g)       Felújítások:                                                                  500 ezer forint;

         h)       Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                 2 500 ezer forint;

         i)        Fejlesztési finanszírozási kiadás:                                          0 ezer forint;

         i)        Felhalmozási költségvetés:                                           7 144 ezer forint;

         j)       Költségvetési kiadások összesen:                             71 638 ezer forint.

(4)     A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 0 ezer forintban állapítja meg.

(5)      A Képviselő-testület a kiadások között 2 000 ezer forint céltartalékot állapít meg. A céltartalék a mezőőri szolgálat létrehozását, valamint az önkormányzat fejlesztési céljaival összhangban álló pályázatok előkészítését szolgálja. A Képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza.

(6)     A Képviselő-testület az önkormányzat folyószámlahitel keretét (a továbbiakban: likviditási hitel) 2015. december 31-ig 4 000 ezer forintban határozza meg.

(7)     A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

         a) bevételi főösszegét                 73 638 ezer forintban;

            b) kiadási főösszegét                  73 638 ezer forintban

            állapítja meg.

(7)               Az önkormányzat bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1)     A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát 9 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg.

(2)     Az önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatának részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

(1)     Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2)     Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3)     A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatási előirányzatát 2718 ezer forintban állapítja meg, részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(4)     A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 8 számú melléklet szerint határozza meg.

(5)               Az önkormányzat COFOG-onkénti működési költségvetési kiadásait előirányzatát a 9. számú, a központi költségvetésből kapott támogatásokat a 10. számú mellékletek alapján fogadja el.

(6)     A képviselő-testület a gyermekétkeztetés kivételével a közétkeztetés nyersanyag-normáját 334 Ft-ban határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1)     Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a számlavezető pénzintézetnél pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.

(2)     Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)     A költségvetési többlet (1) bekezdéstől eltérő felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

6. §

(1)     Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2)     A likviditási hitel felvételével kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a 2. § (5) bekezdésében meghatározott mértékig a polgármesterre ruházza át, ezen összeg feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3)     A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles testületi ülésen tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

7. §

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az előirányzatok közötti átcsoportosítást – az érdekeltekkel egyeztetve – hajtson végre 500.000,- Ft összeghatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. §

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2009. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50 000,- Ft alatti követelések törlésre kerüljenek.

9. §

Árpádhalom Község Önkormányzatának  a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek, valamint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

11. §

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő soros testületi ülésen módosítja költségvetését.

4. Záró rendelkezések

12. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

         ( Szarka Attila )                                             ( Gyurisné Székely Erika )

            polgármester                                                            jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. február 4.

( Gyurisné Székely Erika )

           jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 375 KB
2. számú melléklet 430.5 KB
3. számú melléklet 249 KB
4. számú melléklet 289 KB
5. számú melléklet 283 KB
6. számú melléklet 197.5 KB
7. számú melléklet 357.5 KB
8. számú melléklet 215.5 KB
9. számú melléklet 240 KB
10. számú melléklet 392.5 KB