Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkormányzat Polgármesterének 7/2020.(XI.06.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról

Posted on január 24, 2021 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzat

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró

Árpádhalom Község Önkormányzat Polgármesterének

7/2020.(XI.06.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról

Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkormányzat Polgármesere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel,  az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 8. 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím végrehajtására a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések

1.§  Árpádhalom Község Önkormányzata a Magyarország 2019. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet a Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 8. 2.2.1. A települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím benyújtott támogatási igényükkel kapcsolatban vissza nem térítendő támogatásban részesült, és a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

 1. A rendelet hatálya

2.§ E rendelet hatálya kiterjed a Árpádhalom közigazgatási területén életvitelszerűen élő személyekre.

 1. Hatáskör

3.§ A képviselő-testület támogatás iránti kérelmek elbírálásában hatáskörét a polgármesterre ruházza. A rendelethez kapcsolódó kérelmek elbírálását a polgármester végzi.

 1. Eljárási rendelkezések

4.§ (1) Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2020. november 06-tól 2021. január 31. napjáig személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani Árpádhalom Község Önkormányzata Hivatalánál.

 (2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a

kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.

 (3) A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.

 (4)  A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.

 (6) A tűzifa elszállítására 2021. február 15-ig kerül sor, amelyről az Önkormányzat külön tájékoztat.

 (7) A tűzifa elszállításáról Önkormányzat gondoskodik.

 1. Szociális célú tűzifa támogatás

5.§ (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki:

 – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

– gyermekét egyedül nevelő szülő, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)

– 75 év feletti nyugdíjas, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)

– az a család, vagy személy, ahol az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át ( 57.000.-Ft)

– települési támogatásra jogosult a kérelem benyújtásakor

– fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

– egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást

– fenti feltételekről eltérően a polgármester indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.

(2) A szociális célú tűzifa juttatás mértéke háztartásonként az 6 q.

(3) A támogatás önrészét képviselő-testület a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

(4) A szociális tűzifa szállítási költségét az Önkormányzat a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.

 1. Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. február 15-én hatályát veszti.

Árpádhalom, 2020.november 06.

    Vágó Miklós Béla                                                                    Gyurisné Székely Erika

       polgármester                                                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve:

Árpádhalom,  2020. november 06.                                                 Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                       jegyző

 1. számú melléklet a 7/2020. (XI.06.) Önkormányzati rendelethez

Kérelem

szociális célú tűzifa juttatás megállapítása iránt

Kérelmező
neve:
születési neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:
lakcíme:

A szociális tűzifa juttatásra Árpádhalom Község Önkormányzat 7/2020. (XI.06.) Önkormányzati rendelete alapján azért vagyok jogosult, mert a kérelem benyújtásának időpontjában :

 1. – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök,
 2. – gyermekét egyedül nevelő szülő vagyok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)
 3. – 75 év feletti nyugdíjas vagyok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)
 4. – olyan család, vagy személy vagyok, ahol az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át ( 57.000.-Ft) nevelek.
 5. települési támogatásra jogosult vagyok a kérelem benyújtásakor.
A családban élők egy főre jutó nettó jövedelme:                   Ft/fő/hó
Név Születési idő Rokoni kapcsolat Havi nettó jövedelem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.

Árpádhalom, 2020………………………………………..

                                                                                                 ___________________________

kérelmező

 1. számú melléklet a 7/2020. (XI.06.) Önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

_____________________________________________________________(név)

Árpádhalom, ___________________________________szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy                                 napján Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatásról szóló 7/2020. (XI.06.) Önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként__ q mennyiségű tűzifát átvettem.

Árpádhalom, 202………………………………………………….

_____________________________                                     ____________________________

                          átadó                                                                                   átvevő

Csatolmányok

Megnevezés méret
Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkormányz 1.85 MB